Kurumsal / Müdürlükler

Mali İşler Müdürlüğü

1.Borsamızın mali işlerinin sağlıklı, güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlar.
2.Alaşehir Ticaret Borsası’nın genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak muhasebe kayıtlarının tutulduğu servistir.
3.Borsanın tasarrufundaki kaynaklar ile bunlarla elde edilen varlıklar ve yapılan hizmetlere ilişkin işlemlerin muhasebe kayıtlarının tutulması, mali tabloların muhasebenin temel ilkelerine uygun olarak, zamanında ve doğru olarak haftalık, aylık ve yıllık dönemlerde raporlanması, yıllık borsa bütçesinin hazırlanması, mevduatlarımızın kurum lehine yönlendirilmesi görevleri arasındadır.
4.Üyelerin mali problemlerine çözüm üretmek amacı ile ilgili merciler nezdinde gereken temasların yürütülmesini sağlar.

Mali İşler Müdürlüğü: İsmail YEYEN


Personel Müdürlüğü

Borsamızın değeri, insan sermayesi ile de ölçülebilmektedir.Yetiştirilmesi beş ile on yıl arasında bir süre gerektiren nitelikli, deneyimli, eğitilmiş personel unsuru, ülke ekonomisi, ülke güvenliği ve toplum hayatı bakımından son derece önemli olan borsamızın karlı, verimli ve güvenli şekilde çalıştırılmasında büyük önem taşımaktadır.

Borsamızın hedefleri doğrultusunda işe alım planlaması gibi insan kaynaklarını ilgilendiren planlamalar yaparak şirketin misyon ve vizyonuna uygun faaliyetler yürütür.

- Çalışanların ya da işe alınacak personelin iş tanımlarını belirlemek için ilgili departman yöneticileriyle görüşmeler yapmak,
- İş başvurusu yapan adayların eğitim durumlarını, deneyimlerini ve diğer özelliklerini incelemek,
- İşe alınacak kişilerin referans kontrollerini ve referans aramalarını gerçekleştirmek,
- İşe alınacak kişileri ya da başvurusu red edilen adayları gerçekleştirilen işe alım sürecinden sonra bilgilendirmek,
- Raporlama yapmak.

Ayrıca görevleri arasında yer almaktadır.

Personel Müdürlüğü: Hakan ALBAN


Tescil ve Kontrol Müdürlüğü

1.Borsaya dahil maddelere ait alım satımların (alivre ve vadeli olanlar dahil) mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak tescillerinin yapıldığı servistir.
2.Tescile intikal ettirilen alım satım beyannamelerinde (alivre ve vadeli olanlar dahil) firma unvanlarının, vergi bilgilerinin, birim fiyatının rayiç fiyatlara uygunluğu araştırılarak, imzaların doğruluğu incelenir ve eksik bilgiler tamamlatılır.
3.Gelir Vergisi Genel Tebliğleri uyarınca zirai stopajının kontrolünden sonra, usulüne uygun bir şekilde tescil işlemi yapılarak ücreti tahsil edilir.
4.Teminat defterleri işlenerek, muhtasar yönünden borçlu firmalar takip edilir.
5.Tescile intikal eden tüm maddelere ilişkin günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenler kontrol edilir.
6.İşlem salonlarında ve korbeyde gerçekleştirilen muamelelerin salon işlem defterlerine kaydedilmesi sağlanır.
7.Borsamızın görev alanı içindeki yerlere gezici ekip gönderilerek tescil işlemleri gerçekleştirilir.

Tescil Müdürlüğü: Ahmet MADİOĞLU

Tescil Kontrol Müdürlüğü: Ömer ÖNEM


Laboratuvar Müdürlüğü

1.5174 sayılı TOBB kanununa göre kamu tüzel kişiliği niteliğinde olan Alaşehir Ticaret Borsası bünyesinde bulunan laboratuvarı üyelerine hizmet vermek amacıyla kurulmuş olup, kar amacı bulunmamaktadır. Borsa kotasyonuna tabii bazı ürünlerin fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmaktadır.
2.Laboratuvarımızda, isteğe bağlı analiz yapılmaktadır.
3.Servisimiz, bilirkişi (eksper) heyetlerinin oluşturulmasında ve ekspertiz işleminin yapılmasında yardımcı olmaktadır

 
Gıda Laboratuvarı Müdürlüğü: Mehmet KEKLİK   Toprak Laboratuvarı Müdürlüğü: Süleyman YÜKSEL


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Üyeler ile doğrudan veya dolaylı iletişim için etkin bir yapının oluşturulması ve en üst düzeyde verim ile kullanılması Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün asli görevidir.

Borsamız bünyesinde gerçekleşen ortaklıklar, protokoller,  görüş ve politikaları, duyurular ile gerçekleştirilen etkinliklerin duyurulması ve yorumlanması için yazılı ve görsel basın toplantıları gerçekleştirir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanının konuşma yapma durumunda olduğu her toplantı, yazılı ve görsel basın organizasyonu, basına yönelik mesajları söz konusu olduğunda, Alaşehir Ticaret Borsası'nın önceden belirlenmiş vizyonu ve politikaları çerçevesinde konuşma metinleri ve bilgi notlarını hazırlar.

Tüm yerel ve ulusal gazete ve yayınlar takip edilerek Alaşehir Ticaret Borsası ile ilgili haberleri kayıt altında tutar.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü : Fatma TUTAR


Restoran Müdürlüğü

Restoran Yöneticisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak.

a. Yemek solonu, mutfak bar ve diğer bölümlerde personelin faaliyetlerini planlancak, düzenlemek ve nezaret etmek,
b. Yiyecek maddelerini satın almak ve yemek listesinin hazırlanması için şef ile görüşmek,
c. Resmi yemekler ve diğer özel törenlerin düzenlenmesini organize etmek ve nezaret etmek,
d. Yemek salonunun, mutfağın, depolancak ve diğer çalışma yerlerinin temiz tutulmasını ve sağlık kurallarına uygun olmasını sağlancakk,
e. Konuklar için eğlence düzenlemek ve müzisyenler ve diğer eğlence personelini istihdam etmek,
f. Yemekler ve hizmetlere ait şikayetleri düzeltmek,
g. Personeli eğitme, öğretme, istihdam etme ve gerekirse işten çıkarmak,
h. Maliyetleri ve diğer kayıtları tutmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.


Kantar Müdürlüğü

Kantarcı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a. İş plan ve organizasyonu yapmak,
b. Boş aracı kantarda tartmak,
c. Araç yüklendikten sonra kantarda tartmak,
d. Kantar fişi kesmek,
e. Kantar fişi ile birlikte irsaliye tanzim etmek ve araç şoförüne teslim etmek,
f. Yapılan tartımları ve satışları mesai sonunda rapor halinde ilgili birime vermek,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kantar Müdürlüğü : İbrahim YÖRÜK

Sayfa Başı